Nepříznivá sociální situace - definice pro Domov Potoky

Minimální standard péče v Domově Potoky


Standard č. 1

Poslání:

Posláním Domova Potoky je poskytování nepřetržité pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu omezení v důsledku chronického duševního nemocnění, včetně všech druhů demence, a jsou plně odkázány na pravidelnou pomoc jiné osoby. Podporujeme jejich soběstačnost s respektem k individuálním potřebám a snažíme se vytvořit domácí atmosféru. Usilujeme o to, aby klient zůstal součástí přirozeného místního společenství. Naší snahou je, aby klienti naší služby žili společenským a kulturním životem. Respektujeme svobodnou vůli klientů ve výběru denních aktivit a snažíme se, aby měli co nejvíce zachován pocit přirozeného života v příjemném a bezpečném prostředí.


Služba je určena:

Cílová skupina:

• osoby s chronickým duševním onemocněním.

Služba je určena:

Služba je určena v části zařazené do nadregionální sítě osobám starším 35 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění Huntingtonovou chorobou a nemohou již setrvat ve svém domácím prostředí ani za pomoci osob blízkých a terénní pečovatelské služby.

Druhá část služby Domova Potoky je určena osobám od 40 let věku, které trpí chronickým duševního onemocněním a jsou plně odkázány na pravidelnou pomoc jiné osoby, potřebují soustavnou péči a jejich snížená soběstačnost jim nadále neumožňuje setrvat v dosavadním prostředí ani za pomoci terénních sociálních služeb.

Služba poskytovaná v Domově Potoky je tedy zaměřena převážně na péči o osoby s Alzheimerovou demencí či jiným typem demence a osoby s Huntingtonovou chorobou.

Kapacita domova je 60 míst.

Upřednostňujeme zájemce s Alzheimerovou demencí, jiným typem demence a Huntingtonovou chorobou.


Cíle:

Veškeré cíle poskytované služby jsou podmíněny individuálním přístupem ke klientovi v závislosti na jeho aktuálním celkovém stavu a jeho potřebách. Máme snahu poskytovat základní činnosti služby tak, aby byla v maximální míře podporována ještě zachovaná soběstačnost a schopnosti klienta.
 

Konkrétní cíle naší služby jsou:  

 • posílení samostatnosti a soběstačnosti klientů s ohledem na jejich individuální potřeby a s respektováním jejich svobodné volby,
 • zprostředkování činností potřebných k aktivizaci klientů, které vedou ke kvalitnímu trávení volného času a přiměřenému zapojení do běžné společnosti,
 • rozvíjení sociálních kontaktů,
 • podpora v oblasti partnerských vztahů,
 • pomoc při komunikaci v oblasti uplatňování práv a zájmů klientů,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Rozvojové cíle:

 • zvyšování kvality poskytované péče,
 • zlepšování vybavenosti a bezpečnosti domova,
 • získávání dobrovolníků a podpora dobrovolnictví,
 • zavádění standardů a plnění kritérií v praxi,
 • podpora a rozvíjení spolupráce s různými institucemi.

Plánovaná opatření na změnu současného stavu:

Poskytovatel plánuje výstavbu výtahu a vnitřní úpravy v objektu tak, aby vybavení budovy ve všech aspektech odpovídalo požadavkům Evropské unie. Zařízení bude odpovídat svým charakterem a umístěním životnímu stylu lidí, kteří jeho služby budou využívat. Veškeré vnitřní úpravy a nákup budou prováděny s ohledem na specifickou cílovou skupinu našich klientů. Vycházíme tedy ze skutečnosti, že pečujeme o osoby v různých stádiích s různými typy demence a o osoby s Huntingtonovou chorobou.
 
Od ledna 2022 je služba 5 lůžky zařazena v nadregionální síti poskytovatelů sociálních služeb – konkrétně tedy do programu podpory B. V této službě pečujeme pouze o osoby s Huntingtonovou chorobou od 35 let věku a také veškeré rozvojové cíle a vnitřní úpravy pokojů prostor určených pro nemocné Huntingtonovou chorobou, odpovídají právě této cílové skupině.
 

Konkrétní rozvojové cíle v oblasti vnitřních rekonstrukcí a vybavení:

 • přízemí budovy A a spojovací krček mezi budovami kompletně zasíťovat stropním zvedacím systémem, který umožní zvedání a transport imobilních osob;
 • rekonstrukce všech společných koupelen na jednotlivých podlažích; v přízemí budovy A již rekonstrukce proběhla a koupelny nyní svým vybavením a pomůckami odpovídají potřebám imobilních klientů.
 • úprava pokojů a společných prostor tak, aby celková kapacita zařízení byla od 01.07.2022 celkem 60 klientů/60 lůžek.
 

Služba není určena:

 • osobám, které jsou soběstačné a nepotřebovaly by využívat základní nabízené služby,
 • osobám závislým na návykových a omamných látkách,
 • osobám aktuálně závislým na alkoholu (alkoholismus v minulosti není překážkou přijetí) a těm, kteří by v důsledku závislosti narušovali klidné soužití s ostatními uživateli,
 • osobám, jejichž zdravotní stav trvale vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení.
   

Sociální služba zahrnuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek k hygieně,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • zajištění aktivizačních a sociálně terapeutických činností,
 • pomoc a podpora při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při osobních záležitostech.

Principy služby

 • služba je poskytována s respektem ke zdravotnímu postižení klienta,
 • zachovává a chrání důstojnost klienta,
 • zachovává právo na čest a dobré jméno klienta,
 • respektuje důstojnost každého člověka, bez ohledu na jeho sociální, duševní či tělesný stav a ekonomické postavení,
 • zachovává nestrannost k rodinným vztahům klienta,
 • rovnost bez diskriminace (přístup stejné kvality k osobám rozdílného vyznání, rasy, atd.),
 • poskytování služeb bez ohledu na společenské postavení klienta,
 • respektuje nároky a přání klienta, týkající se vlastního sociálního prostředí.

Místní a časová dostupnost

Domov Potoky se nachází v krásné krajině trojmezí Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, Chráněné krajinné oblasti Lužické hory a Národního parku České Švýcarsko. V těsné blízkosti domova protéká říčka Chřibská Kamenice. Komplex je tvořen dvěma třípodlažními budovami propojenými spojovacím krčkem. Budova A slouží k ubytování klientů, v budově B je kromě ubytovací části také kuchyň, jídelna domova a technické zázemí. Za domovem v těsném sousedství říčky se nachází venkovní klidová zóna. Domov tak díky lokalitě, ve které se nachází, nabízí oproti zařízením, která jsou umístěna ve městech či dokonce na sídlištích, alternativu pobytu v krásné přírodě.
 
Pobytová sociální služba je poskytována na adrese: Dolní Chřibská č. p. 302. Provozovatelem zařízení je soukromý poskytovatel.
 
Domov nemá časové omezení v poskytování sociálních pobytových služeb. Provoz je nepřetržitý – 24 hodin denně. Návštěvní hodiny jsou řešeny v Domovním a provozním řádě.
 
Pracovníci zařízení informují klienty o dostupnosti služby a zdrojů na ni navazujících (pošta, autobusová doprava, obchody, státní instituce aj.). Veřejnost informujeme na webových stránkách Domova Potoky - www.domov-potoky.cz a formou letáků na veřejných místech. Klienty ubytované v Domově Potoky průběžně informujeme o službě na informačních tabulích umístěných v objektu Domova Potoky.
 
 

Popis realizace - 55 lůžek DZR

Popis realizace - 5 lůžek
(Huntingtonova choroba)